Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

Σύμφωνα με τη με αρ.6/5.4.2024 Πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΕΣΑΔ)

α) Εγκρίνονται όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) αναφορικά με τη συμμετοχή επιπλέον μαθητών/μαθητριών στη Β΄ Φάση των αγώνων κλασικού αθλητισμού ως υπεράριθμων, δυνάμει των διατάξεων του υποκεφαλ. 7.8.1.2 του κεφαλαίου 7 της με αρ. πρωτ. 148852/Δ5/28.12.2023 απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β'3754)», (B΄7541)”, με εξαίρεση το αίτημα της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δωδεκανήσου κατά το μέρος που αφορά μόνο το αγώνισμα του Βάδην (5.000μ), δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

β) Για το αγώνισμα του Βάδην (5.000μ. μαθητριών και 10.000μ. μαθητών) παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν κατέχουν έως τώρα τα όρια του πίνακα 5Γ από τη συμμετοχή τους κατά το προηγούμενο ή το τρέχον σχολικό έτος σε επίσημους αγώνες, να συμμετάσχουν σε αντίστοιχο αγώνα που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης των σχολικών αγώνων κλασικού αθλητισμού. Ως εκ τούτου, οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Β΄ Φάσης των αγώνων κλασικού αθλητισμού, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν να συμπεριληφθεί στη σχετική προκήρυξη και το ανωτέρω αγώνισμα.

γ) Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στις Σέρρες με διοργανώτρια την οικεία ΟΕΣΑΔ της ΔΔΕ Σερρών.