Πολιτική σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, πρωταρχικό μας μέλημα κατά την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές μας είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Για αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Στην καθημερινή λειτουργία μας και πάντα ακολουθώντας τις νομοθετικές απαιτήσεις, προκύπτουν νέα θέματα για τα οποία κρίνουμε ότι απαιτείται η περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Σε αυτά τα πλαίσια, συντάξαμε την παρούσα επιστολή για την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα κατά την υιοθέτηση  της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως όλοι γνωρίζετε, η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσής της, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή νέων πρακτικών και μεθόδων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ακολουθώντας την Υπουργική Απόφαση 111525/ΓΔ4 (ΦΕK Β΄ 4188/10-9-2021) παρέχουμε στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία τη δυνατότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ισχύς του εν λόγω μέτρου είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Προς καλύτερη ενημέρωσή σας, σας αναφέρουμε ότι η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό αυτές τις προϋποθέσεις έχει αξιολογηθεί ως σύννομη με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων σύμφωνα με την υπ.αριθ. 4/2020 Γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η δυνατότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνεται αποκλειστικά και μόνο:

  • Στην περίπτωση που τμήμα της σχολικής μας μονάδας τεθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
  • Στους μαθητές/τριες μας οι οποίοι/οποίες παρά την κανονική λειτουργία του σχολείου:
  • Ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 § B(i, ii) της Υπουργικής Απόφασης 111525/ΓΔ4 (ΦΕK Β΄ 4188/10-9-2021).
  • Συνοικούν με πρόσωπο αυξημένου κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 § B(iii) της Υπουργικής Απόφασης 111525/ΓΔ4 (ΦΕK Β΄ 4188/10-9-2021).

Ποια εφαρμογή χρησιμοποιούμε για την παροχή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το σχολείο μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή Microsoft Teams για την πραγματοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εν λόγω εφαρμογή επιλέχθηκε έπειτα από αναζήτηση της βέλτιστης λύσης όσο αφορά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή το σχολείο μας:

  • Έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης
  • Έχει δημιουργήσει «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου
  • Έχει ελέγξει το σύνολο των προσβάσεων και έχει οριοθετήσει τις πολιτικές εκείνες που αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (Education_Primarystudent και Education_Secondarystudent Policy Packages).

Η Πλατφόρμα λειτουργεί παράλληλα με τη φυσική αίθουσα του σχολείου, με τη βασική διαφορά ότι εδώ δεν φαίνεται καθόλου η εικόνα των μαθητών, αλλά ακούγεται μόνο η φωνή τους, όταν οι ίδιοι επιλέγουν να μιλήσουν ή όταν τους δίνει το λόγο ο εκπαιδευτικός.

Ο εκπαιδευτικός δύναται κατά την κρίση του να διακόπτει τη μετάδοση ήχου (σίγαση) από τους μαθητές που παρακολουθούν εξ αποστάσεως, να τους αποβάλλει από την Σύγχρονη Εκπαίδευση και να τους επιτρέπει εκ νέου να συμμετάσχουν σε αυτήν, κατόπιν αιτήματός τους.

Κατά τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος, η κάμερα εστιάζει  μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν καταγράφεται ούτε αποθηκεύεται ήχος ή/και εικόνα του μαθήματος και δεν γίνεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές. Η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος αφορά μόνο στο μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση και όχι στην εξέταση του μαθήματος.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών, που υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικά για τη Σύγχρονη Εκπαίδευση, είναι το ονοματεπώνυμο και το όνομα χρήστη (username) που έχει χορηγήσει το σχολείο στο μαθητή, το Τμήμα και το μάθημα που παρακολουθεί, καθώς και μία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το πρώτο μέρος της οποίας υποδηλώνει την ταυτότητα του μαθητή και δημιουργείται από μέρος του ονόματός του (ή από τον κωδικό ή από το username που έχει αποδώσει το σχολείο στον μαθητή) και το δεύτερο υποδηλώνει την ταυτότητα του server και είναι συνήθως το domain name του σχολείου. Η ως άνω εικονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγραφεί από το σχολείο αυτομάτως με τη λήξη λειτουργίας της Πλατφόρμας.

β) Αντίστοιχα για να μπει ο εκπαιδευτικός στην Πλατφόρμα, χρειάζεται να αποσταλούν στο σχολείο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, των οποίων το σχολείο θα κάνει χρήση αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγράψει.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράνομης καταγραφής, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του Ν.4624/2019.

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως δημιουργούνται στο πλαίσιο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης (μεταδεδομένα όπως η διεύθυνση ΙP, το αναγνωριστικό user agent, ο τύπος υλικό, ο τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος, η διεύθυνση mac κατά περίπτωση, η έκδοση της εφαρμογής, οι υλοποιηθείσες ενέργειες όπως είσοδος-έξοδος, οι πληροφορίες σύσκεψης όπως ο τίτλος, η ημερομηνία και ώρα, η δραστηριότητα δικτύου και συνδεσιμότητα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, αφού πρώτα ανωνυμοποιηθούν.

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς τους μαθητές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19.

Αποδέκτες και ασφάλεια των δεδομένων

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή το username) διαβιβάζεται στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Εφαρμογή (Microsoft), η οποία υποχρεούται να την διασφαλίζει καθώς και εν γένει να μεριμνά για την ορθή και ασφαλή χρήση της Εφαρμογής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων» της εν λόγω εταιρείας που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

[π.χ. για MS Teams: https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule].

Τα προσωπικά δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μας, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Παραδείγματος χάριν, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που αφορούν στα δικά τους μαθήματα και στα παιδιά του τμήματός τους, ενώ οι τεχνικοί μας (IT administrators) έχουν εν δυνάμει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, εφόσον απαιτείται για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.

Το νομικό πλαίσιο και η βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν γένει, διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται άμεσα στη χώρα μας ("Γενικός Κανονισμός") και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η λειτουργία της Πλατφόρμας και η παροχή της Σύγχρονης Εκπαίδευσης έχει ως νομική βάση (α) το γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσής μας να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού), (β) την υποχρέωσή μας να συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και/ή άλλων αρμόδιων Αρχών (Υπουργική Απόφαση 111525/ΓΔ4 (ΦΕK Β΄ 4188/10-9-2021).

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το σχολείο με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του σχολείου για να πληροφορηθείτε αν  επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και όπως αναγράφεται αναλυτικά στη σχετική ενότητα της γενικής "Ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων" του σχολείου. 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

Αναθεωρήσεις

Η παρούσα Πολιτική της Σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης  έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει επικαιροποιηθεί στις 10.05.2022. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Λεοντείου Σχολής Αθηνών και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του σχολείου μας στο 210.2522402 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο dpo@leonteios.gr.