Πολιτική Ποιότητας

 

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών στον τομέα της

“Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

 

Δεσμεύεται :

  • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
  • Να συμμορφώνεται με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και με τα αιτήματα των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών της, τα οποία συνάδουν με την εκπαιδευτική νομοθεσία, με τους κανονισμούς που καθορίζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων, καθώς και με τον ισχύοντα κανονισμό της Σχολής, που έχει υπογραφεί από τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών της και διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα πρέπει ο οργανισμός να λαμβάνει υπόψη με συνέπεια τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και όλους τους εμπλεκόμενους στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
  • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω :

  • Του καθορισμού μετρήσιμων στόχων και παρακολούθησης αυτών.
  • Της αναγνώρισης και διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής, διατήρησης και επικαιροποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
  • Της διαρκούς ενημέρωσης, μέσα στο σχολείο, σχετικά με τη σπουδαιότητα της ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου που εφαρμόζεται αναφορικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα παιδαγωγικά, μαριανά, γνωστικού αντικειμένου, ασφάλειας και ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Της κατάλληλης αντιμετώπισης όλων των θεμάτων επικοινωνίας, ώστε να ικανοποιούνται τα αιτήματα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, όταν αυτά είναι σύννομα, εφικτά και υλοποιήσιμα. 
  • Της διαρκούς μέριμνας της διοίκησης ως προς τη συνεχή καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Της κοινοποίησης, εφαρμογής και τήρησης των ανωτέρω σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του σχολείου.

                                                                                                              

Αθήνα

27/09/2021

ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ