Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Το Σχολείο χρησιμοποιεί τον ιστότοπο “https://athina.leonteios.edu.gr” για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του και την επικοινωνία με τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες τους και κάθε τρίτο που ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για τα νέα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις λοιπές δραστηριότητες του Σχολείου.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας γίνεται από μέλη του προσωπικού του Σχολείου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης του Σχολείου. Τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύονται συμβατικά με ρήτρες εμπιστευτικότητας και ευθύνονται τόσο έναντι των υποκειμένων των δεδομένων όσο και έναντι του Σχολείου, ως υπεύθυνου επεξεργασίας της ιστοσελίδας για κάθε τυχόν παραβίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η ανάρτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΓΚΠΔ για τη νόμιμη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Απαγορεύεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριών που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται ή η ανάρτηση δεδομένων για την επεξεργασία των οποίων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση παράνομου περιεχομένου ή περιεχομένου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου χωρίς την άδεια αυτού ή περιεχομένου που εν γένει αντίκειται στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από εκδηλώσεις του Σχολείου γίνεται κατά τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας πολιτικής.

H ιστοσελίδα του Σχολείου παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το Σχολείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με το σχολείο μπορεί να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Για την επικοινωνία οποιουδήποτε φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση του ονοματεπωνύμου, μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και ενός μηνύματος σχετικά με το θέμα που τον απασχολεί. Για λόγους συμμόρφωσης προς την υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, πριν την καταχώριση των παραπάνω στοιχείων, ο επισκέπτης ενημερώνεται ότι το Σχολείο επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για σκοπούς επικοινωνίας με αυτόν. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος καλείται να διαβάσει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής παραπομπής (link) την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και να δηλώσει ότι ενημερώθηκε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.