Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ιστότοπος Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο του σχολείου μας https://leonteios.edu.gr/ (εφεξής “Ιστότοπος”) και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

(1) Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης, Θ. Σοφούλη 2 Νέα Σμύρνη, info@leontios.gr].

[Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση dpo@leonteiosns.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση με τη προσθήκη “υπόψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων”].

(3) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e–mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το e–mail σας, πιθανόν το όνομα), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό

(1) Data logs

Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:

Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP– Address).

Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.

Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time – GMT)

Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)

Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων

Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα

Φυλλομετρητής (browser)

(2) Cookies

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας (session cookies). Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Η επεξεργασία των στοιχείων διαδικτυακής αναγνώρισης (IP address & πληροφορίες από τα cookies) απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

(α) Δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, όπως ο αριθμός και γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, η επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων του Ιστοτόπου, η ιστοσελίδα μέσω της οποίας επισκέπτεσθε τη δική μας ιστοσελίδα.

(β) Διευκόλυνση των επισκέψεων και περιηγήσεών σας στον Ιστότοπο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο κεφάλαιο για τα cookies.

(γ) Προστασία του Ιστοτόπου από ενδεχόμενη κακόβουλη ή παράνομη χρήση (π.χ. η καταχώριση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου όλων των χρηστών απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες απόπειρες κακόβουλης χρήσης του Ιστοτόπου από τρίτους).

Το νομικό πλαίσιο και η βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και εν προκειμένω έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε, να βελτιώνουμε και να διασφαλίζουμε τον Ιστότοπο του σχολείου μας (άρθρο § 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού).

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπoς παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. Το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Στοιχεία που εσείς μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e–mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας (το e–mail σας, πιθανόν το όνομα), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό:

(α) Δικαίωμα να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω της Πλατφόρμας και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (“δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης“),

(β) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια (“δικαίωμα διόρθωσης“),

(γ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο («δικαίωμα στη λήθη»).

(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους (“δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας”),

(ε) Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να μας ζητάτε να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους που υποδεικνύετε εσείς (“δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων”),

(στ) Δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (“δικαίωμα εναντίωσης”).

Όπως αναφέρεται στην ως άνω γενική Ενημέρωση, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά ανά πάσα στιγμή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo@leonteiosns.gr . Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω της Πλατφόρμας.

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.