Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη στην οποία διδάσκονται μόνο μαθήματα Γενικής Παιδείας, υπάρχει, δηλαδή, κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές. Στο σχολείο μας, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 40 ώρες εβδομαδιαίως [i) 32 ώρες για 13 μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές και ii) 8 ώρες για τις ξένες γλώσσες - Γαλλικά (6 ώρες) και Αγγλικά (2 ώρες) - στις οποίες οι μαθητές κατανέμονται σε τμήματα ανά επίπεδο].

Τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής (σε παρένθεση οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα):

α) Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα–κλάδους:

i) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 ώρες)

ii) Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (4 ώρες)

β) Μαθηματικά (6 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα–κλάδους:

i) Άλγεβρα (3 ώρες)

ii) Γεωμετρία (3 ώρες) *

γ) Φυσικές Επιστήμες (7 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα–κλάδους:

i) Φυσική (2 ώρες)

ii) Χημεία (2 ώρες)

iii) Βιολογία (2 ώρες)

iv) Εργαστήριο/Project  Θετικών Επιστημών (1 ώρα) **

δ) Ιστορία (2 ώρες)

ε) Πολιτική Παιδεία (2 ώρες), με διδακτέα αντικείμενα (όχι διακριτά), Οικονομία, Πολιτικούς Θεσμούς & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

στ) Θρησκευτικά (2 ώρες)

ζ) Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)

η) Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

θ) Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά (6 ώρες)

ι) Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά (2 ώρες)

* Στο μάθημα της Γεωμετρίας έχει προστεθεί μία επιπλέον ώρα διδασκαλίας στο προβλεπόμενο από το Υπουργείο ωρολόγιο πρόγραμμα.

** Το Εργαστήριο/Project Φυσικών Επιστημών έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση σε θέματα Φυσικής και Χημείας(έχει προστεθεί 1 ώρα στο προβλεπόμενο από το Υπουργείο ωρολόγιο πρόγραμμα).

Τα μαθήματα της Α’ Λυκείου που εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές εξετάσεις είναι: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά.

Στις εξετάσεις, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα το 50% των θεμάτων προέρχεται με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το υπόλοιπο 50% ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει συστηματικός συντονισμός της ύλης σε όλα τα μαθήματα, προκειμένου οι μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης, εξάσκησης, ετοιμότητας και κατάρτισης.

 

Διδάσκοντες ανά τμήμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η Β΄ Λυκείου είναι μια τάξη στην οποία, με το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα, λειτουργούν Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, στη Β΄ Λυκείου εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 39 ώρες εβδομαδιαίως [i) 27 ώρες για 12 μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές, ii) 6 ώρες για τις ξένες γλώσσες - Γαλλικά (5 ώρες) και Αγγλικά (1 ώρα) - στις οποίες οι μαθητές κατανέμονται σε τμήματα ανά επίπεδο, και iii) 5+1 ώρες για μαθήματα Προσανατολισμού (υπάρχουν 2 Ομάδες Προσανατολισμού, εκ των οποίων ο μαθητής καλείται να επιλέξει 1)].

Τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής (σε παρένθεση οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα):

Μαθήματα Γενικής Παιδείας:

α) Ελληνική Γλώσσα (6 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα–κλάδους:

i) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)

ii) Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (4 ώρες)

β) Μαθηματικά (5 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα–κλάδους:

i) Άλγεβρα (3 ώρες)

ii) Γεωμετρία (2 ώρες)

γ) Φυσικές Επιστήμες (6 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα–κλάδους:

i) Φυσική (2 ώρες)

ii) Χημεία (2 ώρες)

iii) Βιολογία (2 ώρες)

δ) Ιστορία (2 ώρες)

ε) Φιλοσοφία (2 ώρες)

στ) Θρησκευτικά (2 ώρες)

ζ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (2 ώρες)

η) Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

θ) Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά (5 ώρες)

ι) Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά (1 ώρα)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

i) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)

ii) Λατινικά (2 ώρες)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:

i) Μαθηματικά (3 ώρες)

ii) Φυσική (2 ώρες)

Εργαστήρια/Project υποστηρικτικά στις Ομάδες Προσανατολισμού (1 ώρα, που έχει προστεθεί στο προβλεπόμενο από το Υπουργείο ωρολόγιο πρόγραμμα)) :

i) Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

ii) Εργαστήριο Θετικών Επιστημών

iii) Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

Τα μαθήματα της Β’ Λυκείου που εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές εξετάσεις είναι: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Βιολογία, Αγγλικά και τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

Στις εξετάσεις, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα το 50% των θεμάτων προέρχεται με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το υπόλοιπο 50% ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει συστηματικός συντονισμός της ύλης σε όλα τα μαθήματα, προκειμένου οι μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης, εξάσκησης, ετοιμότητας και κατάρτισης.

Διδάσκοντες ανά τμήμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η Γ΄ Λυκείου είναι μια τάξη στην οποία είναι περιορισμένη η διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας, ενώ το βάρος της μελέτης πέφτει στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα, στη Γ΄ Λυκείου εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 33 ώρες εβδομαδιαίως και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από τη Διεύθυνση του σχολείου, διαμορφώνεται ως εξής (σε παρένθεση οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα):

Μαθήματα Γενικής Παιδείας:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (6 ώρες) (διδάσκεται στα τμήματα Προσανατολισμού)

2) Θρησκευτικά (1 ώρα)

3) Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά (2 ώρες)

4) Φυσική Αγωγή (3 ώρες)

5) Ιστορία (για τους μαθητές των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής) (2 ώρες)

6) Μαθηματικά (για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) (2 ώρες)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

1) Αρχαία Ελληνικά (7 ώρες) *

2) Ιστορία (6 ώρες)

3) Λατινικά (6 ώρες)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας:

1) Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το 2ο Επιστημονικό Πεδίο) / Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το 3ο Επιστημονικό Πεδίο) (7 ώρες) *

2) Φυσική (6 ώρες)

3) Χημεία (6 ώρες)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής:

1) Μαθηματικά (7 ώρες) *

2) Οικονομία (6 ώρες)

3) Πληροφορική (6 ώρες)

* Έχει προστεθεί μία επιπλέον ώρα διδασκαλίας στο προβλεπόμενο από το Υπουργείο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου που εξετάζονται γραπτά στις απολυτήριες εξετάσεις είναι: Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, τα 3 μαθήματα κάθε Ομάδας Προσανατολισμού, που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ιστορία Γ.Π. (για τους μαθητές των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής), Μαθηματικά (για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Στις απολυτήριες εξετάσεις, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα το 50% των θεμάτων προέρχεται με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το υπόλοιπο 50% ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επαρκής και αποτελεσματική διδασκαλία των μαθημάτων για τους μαθητές συμπληρώνεται και ενισχύεται από τα εξής:

▪ Συντονισμό-προγραμματισμό της ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

▪ Δίωρα κοινά διαγωνίσματα.

▪ Τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.

▪ Σημειώσεις και βοηθητικά φυλλάδια που αποτελούν προϊόν συνεργασίας όλων των διδασκόντων.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την καθημερινή ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη των μαθητών που παρέχεται από τους διδάσκοντες και τις σχολικές ψυχολόγους, θα συμβάλουν στην ομαλή και χωρίς άγχος προετοιμασία των υποψηφίων μας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Διδάσκοντες ανά τμήμα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου υπάρχει από την ίδρυση της Λεοντείου Σχολής Αθηνών. Ο κανονισμός εναρμονίζεται με την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της πολιτείας, καθορίζει τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους της Λ.Σ.Α. και είναι εγκεκριμένος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, στην οποία υπάγεται το σχολείο μας. Αναφέρεται στη Φιλοσοφία, στη Δομή και στη Λειτουργία του σχολείου μας και ρυθμίζει την εσωτερική του οργάνωση, τη διαδικασία και τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο. Παράλληλα όμως, καθορίζει και θέματα που αναφέρονται στη φοίτηση και στη συμπεριφορά - διαγωγή των μαθητών και στις υποχρεώσεις των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός θέτει συγκεκριμένους όρους και κανόνες, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Το Λύκειο θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν και περιφρουρούν την ατομική ελευθερία και τα δικαιώματα των μαθητών.

Η εγγραφή των μαθητών στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή από τους γονείς ή κηδεμόνες του Εσωτερικού Κανονισμού. Η τήρησή του αποτελεί υποχρέωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας. Οι γονείς κατά την εγγραφή του παιδιού τους ενημερώνονται για την ύπαρξη και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού και υπογράφουν τη σχετική δήλωση αποδοχής του δηλώνοντας έτσι ότι «έλαβαν γνώση και συμφωνούν» με τους κανόνες λειτουργίας της Λ.Σ.Α. Αν αρνηθούν να υπογράψουν, το παιδί τους δεν γίνεται δεκτό στο σχολείο μας.

Κανονισμός Λειτουργίας σε ηλεκτρονικό αρχείο